6 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نامه نگاری

Letter WritingBy Deb AmlenJuly 27 2016 10 00 pmJuly 27 2016 10 00 pmPhotoTHURSDAY PUZZLE 8212 من تقریبا هر بار که شما 8217 د فکر می کنم که در حال حاضر من می دانم تمام راه هایی که در آن سازنده جدول کلمات متقاطع می تواند با سر خود را آشفته و هنوز هم اتفاق می افتد شاید شما در اطراف شبکه گره خورده باشید، زیرا به آرامی خود را در مورد چگونگی این مسئله به عنوان یک پازل تصادفی به خاطر می آورم زیرا هیچ مشکلی در شبکه نیست و به طریقی حساس است که آدم پریل از ما می خواهد که کاستی های ART 39AS LOST را با استفاده از 8220 Letter نوشتن 8230 8221 به عنوان مثال و در حالی که من 8217 متر همه برای reminisci