6 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نشستن روی تخت آسمانی

خانم سیلوراستاین امروز به یک سازنده جدید خوشامد می گوید. خانم سیلوراستاین اولین بار با یک شبکه شنبه سرگرم کننده بسیار قابل دسترسی است و آن 8217 همیشه لذت بخش است. یک سازنده زن می پیوندد به رتبه های اواخر هفته بی حد و حصر. یکی از چیزهایی که من واقعا دوست دارم در یک سازنده جدید ببینم، شبکه آبپخش 8217 پر از تمیز است و برای اکثر قسمت های 8217 که ما در اینجا قرار داریم، من واقعا محبوب پشته مرکزی متمرکز همه سه نوشته های CHANCE MEETING 8220 یک هنرمند خشن 8221