6 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کار واگنر

Wagner WorkBy دبل AmlenJuly 26 2016 10 00 00 ژوئیه 26 2016 10 00 pmPhotoThe متروپولیتن اپرا Bryn Terfel و Deborah Voigt انجام در Wagnerâ s â Die Walkure â اعتباری آندره موین نیویورک تایمز WEDNESDAY PUZZLE 8212 به من رجوع کنید این زمانی است که O نه واقعا O پاسخ زمانی که آن 8217 RING یا کل مجموعه ای از RINGS شاید حتی یک CYCLE از آنها دون 8217 ت نگران اگر این پازل شما را به متناسب از درام اپرا نشان داد همه خواهد شد در زیر فین Vigeland آشکار است و ناتان آخرین بازگشت و آنها را با آنها آورده JASA اتحادیه یهودی در خدمت Crossworld پیری است